ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАМ'ЯТКООХОРОННИЙ ДОСВІД ХХ СТОЛІТТЯ. РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ "ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ"

О. В. Волошин

Аннотация


У статті розглянуто історичний досвід створення охоронного законодавства для пам'яток архітектури. Систематизується розвиток поняття від "архітектурна пам'ятка", що визначало будівлю, як цінність старовини до сучасних понять "архітектурної спадщини",  у якому вже враховуються всі її компоненти.

 

Ключові слова: архітектура, авангард, пам'ятка архітектури, цінність, законодавство, систематизація, модернізм, збереження, ЮНЕСКО.


Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Література

Історичні особливості становлення та розвитку пам’яткоохоронної культури [Електронний ресурс] / В. І. Соченко // Архітектурний вісник КНУБА. - 2014. - Вип. 3. - С. 104-118. - Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/avk_2014_3_16.

Памятники средневековой латинской литературы Х–ХII веков [Текст] / отв. ред. М.Е. Грабарь-Пассек, М.Л. Гаспарова. — М. : Наука, 1972.

Кот, С.І. Охорона пам'яток історії та культури [Електронний ресурс] / С.І. Кот // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Нау-кова думка", 2010. - 728 с.: іл. – Режим доступу:

http://www.history.org.ua/?termin=Okhorona_pamiatok.

Охорона, використання та пропаганда пам'яток історії та культури в Українській РСР [Текст]// Збірник методичних матеріалів в шести частинах. - Ч.З. - К., 1989.

Буряк, О.П. Гуманізація забудови – відповідь на сучас-ні загрози міському історико-культурному середовищу. [Текст] // Проект тез до Національної доповіді «Іннова-ційні шляхи муніципального і регіонального розвитку в Україні – 2006». / ХІ Всеукраїнські Муніципальні Слухання «Інноваційні шляхи муніципального (сучасний стан, про-гнози, проекти і програми)». – Бердянськ: Логос, 2006. – С. 27-29.

Цінність та збереженість пам’яток архітектури 1910-1940-х років, що внесено до списку всесвітньої спад-щини [Електронний ресурс] / О. О. Швиденко // Науковий вісник будівництва. - 2014. - № 2. - С. 10-14. - Режим дос-тупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvb_2014_2_4.

Черкасова, Е.Т. Общественная ценность архитектур-ного наследия советского авангарда. Методы сохранения объектов архитектуры и градостроительства [Текст] // Проблемы теории и истории архитектуры: Сб. науч. раб. - № 8. - Одесса: ОГАСА. - 2008. - С. 128-135.

Культурна спадщина України. Правові засади збере-ження, відтворення та охорони культурно-історичного середовища [Текст]: зб. офіц. док. — К. : Істина, 2002. — 336 с.

Wiе1and, С. A. (n.d.) Der Denkmal und Ileimatschutz in der Gesetzgebung der Gegcnwart, 16.

Ancient monument (n.d.) Consolidation and Amendment Act 1913 3 and 4 Geo 5 Ch., 32.

Brown, G. В. (1917) The Care of ancient monuments Cambridge, 110.

Конвенція з охорони всесвітньої культурної та при-родної спадщини [Текст]. — Париж. — 1972. // Охорона культурної спадщини. Зб. міжнародн. документів. — К.: — 2002. — с. 21.

Грабарь, И. Э. Реставрация в свете современной науки [Текст] / И.Э. Грабарь // Вопросы реставрации. Сб. 1, М., 1926; он же. Научные основы реставрации памят-ников архитектуры. Вестник Академии наук СССР. 1944, вып. Ill ; Давыдов С. Н. О научной методике реставрации памятников архитектуры. «Архитектура СССР», 1956, № 5; Максимов П. Н. Основные положения научной ме-тодики реставрации памятников архитектуры. «Практика реставрационных работ», сб. 2, М., 1958 и др.

Никитин, Н. В. Реставрация древних архитектурных памятников по Виолле ле Дюку. Древности [Текст] / Н.В. Никитин // «Труды Московского археологического обще-ства», т. XI, ч. III. M., 1887.

Die Denkmalpflege (1912), 15, 113.

Михайловский, Е.В. (ред.) Методика реставрации па-мятников архитектуры [Текст]. / Е.В. Михайловский — М.: Стройиздат, 1977. — 168 с.

Статья "Библиотека Алвара Аалто в Выборге. Па-мятник функционализма" [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://genamartynov.livejournal.com/73715.html.

Статья " Библиотека Алвара Алто: реставрация на финишной прямой", интернет издание "Быборг" [Елект-ронний ресурс]. Режим доступу:

http://vbglenobl.ru/news/biblioteka-aalto-restavraciya-na-finishnoy-pryamoy.

Былинкин, Н. Главная магистраль Киева. [Текст] / Н. Былинкин // Архитектура СССР. 1945, № 11. - С. 1-11; Матушевич А. О. Хрещатик, Київ, 1950.

Історичні особливості становлення та розвитку пам’яткоохоронної культури [Електронний ресурс] / В. І. Соченко // Архітектурний вісник КНУБА. - 2014. - Вип. 3. - С. 104-118. - Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/avk_2014_3_16.

Конвенція з охорони всесвітньої культурної та при-родної спадщини [Текст] — Париж. — 1972. // Охорона культурної спадщини. Зб. міжнародн. документів. — К.: — 2002. — с. 21.

Правова охорона культурної спадщини [Текст]: зб. док. — К.: ХІК, 2006. — 576 с.

Нормативно-правова охорона культурної спадщини [Електронний ресурс] / В. Бадяк // Вісник Львівської національної академії мистецтв. - 2016. - Вип. 28. - С. 331-348. - Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2016_28_32.

Принь, О.В. Державна система охорони культурної спадщини сучасної України: центральні органи влади [Текст] / О.В. Принь// Праці Центру пам’яткознавства. Вип. 20. — К. : 2011. — С. 27-31.

References

Sochenko, V. I. (2014). Historical peculiarities of the for-mation and development of a memorial culture. Architectural Bulletin of the KNUBA. 3, 104-118.

Grabar-Passek, M. E., Gasparov, M.L. (1972). Monuments of medieval Latin literature of the 10th-12th centuries. Science.

Kot, S. I. (2010). Protection of Historical and Cultural Monuments. Encyclopedia of Ukrainian History, 7, 728. Re-trieved from http://www.history.org.ua/?termin=Okhorona_pamiatok/

A collection of methodological materials in six parts (3th part). (1989). Protection, use and propagation of historical and cultural monuments in the Ukrainian USSR. Kyiv.

Buryak, O. P. (2006). Humanization of the building - the response to modern threats to the urban historical and cultural environment. Draft theses to the National report "Innovative ways of municipal and regional development in Ukraine, 27-29.

Shvedenko, O. (2014). The value and preservation of archi-tectural monuments of the 1910-1940s listed in the World Her-itage. Scientific Herald of Construction, 2, 10-14.

Cherkasova, E.T. (2008). The public value of the architec-tural heritage of the Soviet avant-garde. Methods of preserva-tion of architectural objects and town-planning. Problems of theory and history of architecture, 8, 128-135.

Legal principles of conservation, reproduction and protec-tion of the cultural and historical environment. (2002). Cultural heritage of Ukraine, 336.

Wiеland, С. A. (1905). Der Denkmal und Ileimatschutz in der Gesetzgebung der Gegcnwart, 16.

Ancient monument Consolidation and Amendment Act. (1913). 3 and 4 Geo 5 Ch. 32.

Brown, G. В. (1917). The Care of ancient monuments Cambridge, 110.

Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. (1972). Protection of cultural heritage. Paris. International documents.

Grabar, I. E., Davydov, S. N., Maksimov, P. N. (1926, 1944, 1956, 1958). Restoration in the light of modern science. Questions of restoration. Scientific foundations of the restora-tion of architectural monuments, About the scientific method of restoration of architectural monuments. "Architecture of the USSR", The main provisions of the scientific methodology for the restoration of architectural monuments. "The practice of restoration work", Bulletin of the Academy of Sciences of the USSR.

Nikitin, N. V. (1887). Restoration of ancient architectural monuments by Viola le Duc. Antiquities. Proceedings of the Moscow Archaeological Society, vol. XI, part 3.

Auszug aus d. stenograph. Tages für Denkmalpflege. (1912). Die Denkmalpflege, 15, 113.

Mikhailovsky, E. V. (1977). Methods of restoration of architectural monuments. Stroiizdat, 168.

Martynov, G. (2014). Alvar Aalto Library in Vyborg: A Monument to Functionalism. Retrieved from

https://genamartynov.livejournal.com/73715.html

Alvar Alto Library: restoration on the finish line. (2013). Retrieved from http://vbglenobl.ru/news/biblioteka-aalto-restavraciya-na-finishnoy-pryamoy

Bylinkin, N. (1950). Main highway of Kiev. Architecture of the USSR. 1945, 11, 1-11.

Sochenko, V. I. (2014). Historical peculiarities of the for-mation and development of a memorandum culture. Architec-tural Bulletin of the KNUBA, 3, 104-118.

Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. (2002). Protection of cultural heritage. Inter-national documents, 21. Kyiv.

Legal protection of cultural heritage. (2006). Sob. dock. Kyiv.

Badyak, V. (2016). Legislative protection of cultural herit-age. Visnyk of the Lviv National Academy of Arts, 28, 331-348. Retrieved from

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2016_28_32

Prin, O. V. (2011). State system for the protection of cul-tural heritage of modern Ukraine: central authorities. Proceed-ings of the Center for the Study of Memory, 20, 27-31.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


ISSN (print) 2522-1809; ISSN (online) 2522-1817