ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

К. А. Мамонов, Ю. Б. Радзінська, С. В. Кондратюк, Г. Р. Дуднік, Є. С. Клєткін, Д. О. Кравченко

Аннотация


Метою статті є пошук рішень з дискусійних питань земельних перетворень, а також у формуванні необхідних рекомендацій щодо удосконалення утримання та методів землеустрою, стимулювання раціонального землекористування та природокористування. У статті розкриваються поняття, значення і взаємозв'язки раціонального природокористування та землеустрою. Запропоновано в сучасних умовах взаємно пов'язувати заходи землеустрою та природокористування.

 

Ключові слова: земельні ресурси, управління земельними ресурсами, землеустрій, земельний фонд, вимоги до використання земель.


Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Література

Данилишин, Б. Земельні відносини як чинник розвитку [Текст] / Б. Данилишин // Урядовий кур’єр. – 2006. – № 91. – С. 6.

Новаковський, Л.Я. Шляхи удосконалення законодавчо-го забезпечення регулювання земельних відносин [Текст]/ Л.Я. Новаковський // Землевпорядний вісник. – 2009. – № 4. – С. 20–24.

Лактіонова, Г. П. Ефективність використання землі в ринкових умовах господарювання [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.07.02 “Економіка сільського господарства і АПК” / Г. П. Лак-тіонова . – Харків, 2003. – 22 с.

References

Danylyshyn, В. (2006). Land relations as a factor of devel-opment. Government courier, 91, 6.

Nowakowski, L. Y. (2009). Ways of improvement of legis-lative provision of land relations regulation. The land man-agement Bulletin, 4, 20-24.

Laktionova, G. P. (2003). Efficiency of land use in market conditions. Abstract. dis. for the health-life Sciences. the degree candidate. Ekon. nauk: spets. 08.07.02 “Economics of agri-culture and agribusiness”, 22.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


ISSN (print) 2522-1809; ISSN (online) 2522-1817